Menu


Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 30 dage beregnet fra den dag, tilbuddet er dateret, medmindre andet udtrykkeligt er anført i tilbuddet. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald minimum et tilsvarende produkt.

Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

Priser og leveringssted

Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse. Priser for produkterne er eksklusive moms og/eller andre afgifter. LED'it A/S forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede produkter i tilfælde valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

Levering foregår frit leveret Incoterms. Dette gælder indenfor Danmark og landfaste øer.

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

Såfremt LED'it A/S ikke leverer til aftalt tid kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden denne frist er Køber berettiget til at hæve købet. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod LED'it A/S som følge af forsinkelse.

Betalingsvilkår

Sælgers betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftligt aftalt.

Hvis køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

Reklamation

LED'it A/S forpligter sig til efter eget valg at reparere eller fremsende nye produkter, hvis produkterne viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden den på databladet anførte garantiperiode fra produktets levering.

Sælger har ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/ eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Ændringer

LED'it A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte specifikationer og uden væsentlig ændring af produkternes form eller funktion.

Produktansvar

Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

Sælger har produktansvar overfor leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

Delvis ugyldighed

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse:

Salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

Afgørelse af tvister

Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for retten på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted.

}